Tiếng ViệtTiếng Anh

"Mastering your knowledge from the work"    

Giới thiệu

Giới thiệu

Viện Nghiên Cứu Kinh Tế và Quản Trị Nhân Sự được Sở Khoa Học & Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép hoạt động số 268/ĐK - KHCN. Viện là tổ chức khoa học công nghệ, hoạt động theo Luật Khoa Học và Công Nghệ, Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/102002 của chính phủ quy định và các văn bản liên quan, chịu sự quản lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng khoa học trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản trị kinh doanh;