Tiếng ViệtTiếng Anh

"Mastering your knowledge from the work"    

00:00 | 25-02-2012

Giới thiệu

Cơ sở pháp lý

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 09/06/2000;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/102002 của chính phủ quy định chi tiết thi hành của Luật Khoa Học & Công Nghệ;

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-TT ngày 24/72009 của Thủ Tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN ngay 18/03/2010 của Bộ Khoa Học Công Nghệ hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học công nghệ;

Viện Nghiên Cứu Kinh Tế và Quản Trị Nhân Sự được Sở Khoa Học & Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép hoạt động số 268/ĐK - KHCN. Viện là tổ chức khoa học công nghệ, hoạt động theo Luật Khoa Học và Công Nghệ, Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/102002 của chính phủ quy định và các văn bản liên quan, chịu sự quản lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

 1.  Giới thiệu Viện

 • Viện Nghiên  Cứu  Kinh  Tế  và  Quản  Trị  Nhân  Sự  - Economic Research and Human Management Institute (gọi tắt là Rehmi) là tổ chức chuyên nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực kinh doanh và quản trị kinh doanh;
 • Rehmi tập trung nghiên cứu đổi mới phương pháp quản lý trong lĩnh vực quản trị marketing, quản trị thương hiệu, quản trị tài chính, quản trị nhân sự, quản trị sản xuất và các nhân tố phát triển khác trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp;
 • Tư vấn, chuyển giao kết quả nghiên cứu, thông tin khoa học, huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nhân sự tại các doanh nghiệp/tổ chức trong nước, các công ty/tập đoàn đa quốc gia;
 • Hợp tác nghiên cứu khoa học, đánh giá, kiểm định chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế cho các tổ chức đào tạo trong nước;
 • Hợp tác tư vấn, huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn với các tổ chức trong và ngoài nước trong lĩnh vực kinh doanh và quản trị kinh doanh;
 • Tổ chức huấn luyện đào tạo nghề chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế
 • Tổ chức và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học;
 • Cam kết cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động Việt Nam.

 2.  Tầm nhìn (Vision)

 • Cam kết cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao nhất cho thị trường lao động Việt Nam;
 • Một tổ chức nghiên cứu, đánh giá, kiểm định chất lượng đào tạo độc lập theo tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu tại Việt Nam;
 • Năm 2020, trở thành một trường huấn luyện, đào tạo nghề theo tiêu chuẩn quốc tế nhất Việt Nam.

 3.  Sứ mạng (Mission)

 • Hoàn thành mục tiêu nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh.
 • Hoàn thành các dự án huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, tìm kiếm thế hệ nhân tài mới phục vụ cho sự phát triển của nền kinh tế nước nhà theo kế hoạch ngắn hạn và dài hạn;
 • Định hướng chiến lược, cơ cấu tổ chức, đào tạo nâng cao tri thức để tạo môi trường làm việc hài hòa và cạnh tranh tầm quốc tế hiệu quả nhất.

 4.   Giá trị (Value)

 • REHMI - Đem đến cho học viên sự cảm nhận thực về chất lượng đào tạo;
 • REHMI - Đáp ứng đúng và chất lượng nguồn nhân lực;
 • REHMI - Hoàn thành đúng trách nhiệm trong từng công việc.