Tiếng ViệtTiếng Anh

"Mastering your knowledge from the work"    

00:00 | 25-02-2012

Lĩnh vực hoạt động

 • Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng khoa học trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản trị kinh doanh;
 • Dịch vụ khoa học và công nghệ (KH & CN): Tư vấn, chuyển giao kết quả nghiên cứu, thông tin, truyền thông khoa học công nghệ;
 • Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn theo lĩnh vực đăng ký (không cấp văn bằng, chứng chỉ);
 • Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước theo các lĩnh vực đăng ký phù hợp luật định;
 • Xây dựng và tổ chức thực thi các dự án phát triển kinh tế và quản trị kinh doanh khi được các cơ quan có thẩm quyền ủy thác;
 • Tư vấn cho các doanh nghiệp trong việc hoạch định chiến lược phát triển sản xuất - kinh doanh cũng như tổ chức hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong bối cảnh hội nhập quốc tế;
 • Tư vấn cho các tổ chức quốc tế, các công ty nước ngoài trong việc đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam;
 • Liên kết với các các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức các cuộc hội thảo về các chủ đề kinh tế , tài chính , quản trị kinh doanh cho mọi thành phần kinh tế và các tổ chức đoàn thể có nhu cầu;
 • Được phép trao đổi và hợp tác với các nhà khoa học, các nhà quản lý trong và ngoài nước thuộc các ngành, các lĩnh vực khác nhau trong nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng và ứng dụng khoa học kinh tế và khoa học quản lý vào thực tiễn Việt Nam;
 • Được phép quan hệ với các Bộ, Ban, Ngành, các tổ chức chính quyền địa phương và doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình;
 • Được phép quan hệ với các cá nhân và tổ chức quốc tế, công ty nước ngoài trong việc thực hiện các chức năng của mình khi được các cơ quan có thẩm quyền cho phép.