Tiếng ViệtTiếng Anh

"Mastering your knowledge from the work"    

14:18 | 10-05-2013

Quản lý dự án theo Agile/Scrum

Thời lượng: 32 giờ

Mục tiêu khóa học:

 • Cung cấp kiến thức về quản lý dự án hiệu quả theo tiêu chuẩn quốc tế
 • Cung cấp kiến thức và phát triển kỹ năng quản lý dự án theo Agile/SCRUM
 • Định hướng cho việc lấy chứng chỉ quản lý dự án chuyện nghiệp của PMI

Lợi ích khóa học mang lại:

 • Học viên được chia sẻ kinh nghiệm quản lý dự án hiệu quả từ giảng viên, là các chuyên gia về quản lý dự án trong lĩnh vực phần mềm, đã và đang triển khai phương pháp quản lý dự án theo SCRUM
 • Chương trình được xây dựng dựa trên kinh nghiệm triển khai SCRUM thực tế tại các công ty phần mềm lớn
 • Khóa huấn luyện hướng vào thực hành nhằm giúp học viên có thể áp dụng các kiến thức SCRUM vào dự án ngay sau khi kết thúc khóa học.

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Tổng quan về quản lý dự án

 • Quản lý dự án là gì?
 • Các khái niệm cơ bản của PMBOK về quản lý dự án
 • Giới thiệu đến năm Nhóm Quy trình và mười lĩnh vực kiến thức trong quản lý dự án Vòng đời dự án và các nhóm quy trình quản lý dự án

Giới thiệu SCRUM 

 • Các tuyên bố và nguyên tắc của Agile
 • Các phương pháp Agile
 • Khái quát về SCRUM 
 • Sự khác nhau giữa SCRUM và các mô hình phát triển phần mềm truyền thống

Định nghĩa khái niệm Done (DOD)

 • Xây dựng DOD trong SCRUM

Các vai trò trong SCRUM

 • Product Owner
 • SCRUM Master 
 • Team
 • Stakeholders

Các công cụ trong SCRUM

 • Velocity
 • Product Backlog
 • Sprint Backlog
 • Burndown chart
 • Status board/Kanban board

Các sự kiện trong SCRUM  

 • Họp lập kế hoạch phát hành (Release Planning Meeting)
 • Họp lập kế hoạch Sprint (Sprint Planning Meeting)
 • Họp hàng ngày (Daily Standup Meeting )
 • Họp rà soát sprint  (Sprint Review Meeting)
 • Họp Cải tiến Sprint  (Sprint Retrospective Meeting)
 • Họp làm mịn Sprint (Grooming Meetings)

Kỹ thuật ước lượng trong SCRUM (Relative Estimation)

User Story

 • Giới thiệu về User Story
 • Nguyên tắc INVEST 
 • Nguyên tắc MOSCOW
 • Cách viết User Story hiệu quả
   

SCRUM mở rộng
SCRUM phân tán
SCRUM: các trường hợp thực tế
Hỏi/đáp
Tổng kết