Tiếng ViệtTiếng Anh

"Mastering your knowledge from the work"    

15:22 | 24-07-2012

Quản lý dự án chuyên nghiệp (Professional Project Management)

 

Thời lượng: 5 ngày (10 buổi)

 

 

Mục tiêu khóa học: Mục tiêu của môn học này là nhằm cung cấp các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu trong quản lý dự án. Đưa ra bức tranh tổng thể về quản lý dự án chuyên nghiệp, giới thiệu 9 lĩnh vực kiến thức, 42 qui trình trong 5 giai đoạn của một dự án, qua đó học viên sẽ được cung cấp các công cụ và những kỹ thuật cần thiết để thực hiện cho các qui trình tương ứng.

 

 

Đối tượng: Trưởng phòng, Trưởng ban, các cấp quản lý, nhân viên, giám đốc dự án, các giám đốc chức năng, và những ai đang tham gia vào công việc dự án …

 

Kết quả đạt được: Cung cấp kiến thức và kỹ năng về quản lý dự án mẫu, chuyên nghiệp, nâng cao trình độ quản lý, tiếp cận với các công cụ và kỹ thuật quản lý dự án hiện đại, quốc tế.

 

 

Chứng nhận: Chứng nhận hoàn thành khóa học Quản trị Dự Án Chuyên nghiệp do Viện Nghiên Cứu Kinh Tế và Quản Trị Nhân Sự cấp.

 

 

Nội dung chương trình:

 

 

CHỦ ĐỀ

NỘI DUNG

NGÀY 1

Module #1:

Các Khái Niệm Về Quản L‎ý‎ Dự Án

 • Dự án/ Nhóm dự án/ Danh mục đầu tư/, và Hoạt động (Vận hành)
 • Quản l‎ý dự án/ Nhóm dự án/ Danh mục đầu tư, và hoạt động
 • Phòng quản l‎ý dự án (PMO).
 • Kế hoạch chiến lược
 • Các giai đoạn của dự án
 • Các dòng đời dự án và vòng đời sản phẩm
 • Cân bằng các ràng buộc trong quản l‎ý dự án
 • Vai trò và trách nhiệm trong dự án
 • Ảnh hưởng của tổ chức trong quản l‎ý dự án
 • Nguyên tắc đạo đức và hành vi chuyên nghiệp của nhà quản l‎ý dự án
 • 47 quy trình quản lý ‎ dự án
 • 5 nhóm quy trình quản lý‎ dự án
 • Sự tương tác giữa các quy trình
 • Liên hệ giữa 5 nhóm quy trình và 10 lĩnh vực kiến thức

Module #2:

Năm Nhóm Quy Trình Quản L‎ý Dự Án

Module #4:

Quản L‎ý Phạm Vi Dự Án

 1. Các thuật ngữ về quản l‎ý phạm vi
 2. Các nguyên tắc trong phạm vi quản lý
 3. Các kỹ thuật ra quyết định nhóm
 4. Các kỹ thuật điều tra trong kiểm soát phạm vi
 5. 5 quy trình của quản l‎ý phạm vi
 • Thu thập các yêu cầu
 • Xác định pham vi
 • Tạo WBS (Work Breakdown Structure)
 • Kiểm tra phạm vi
 • Kiểm soát phạm vi

NGÀY 2

Module #5:

Quản Lý Thời Gian

 1. Xác định ràng buộc
 2. Phương pháp mô phỏng công việc theo thời gian
 3. Các phương pháp ước lượng thời gian
 4. Dự trữ thời gian
 5. Phương pháp đường then chốt
 6. Phương pháp chuỗi then chốt
 7. Quản lý giá trị thu được cho thời gian
 8. Các nguyên tắc báo cáo tiến độ
 9. Quy trình quản l‎ý thời gian
 • Xác định các công việc cụ thể
 • Lập thứ tự công việc
 • Ước lượng tài nguyên cho công việc
 • Ước lượng thời gian cho công việc
 • Lập tiến độ
 • Kiểm soát tiến độ

Module #6:

Quản Lý Chi Phí

 1. Các mức độ chính xách của ước lượng chi phí
 2. Phân loại chi phí
 3. Dự trữ chi phí
 4. Quản l‎ý giá trị thu được cho chi phí
 5. Quy trình quản lý chi phí:
 • Ước lượng chi phí
 • Xác định ngân sách
 • Kiểm soát chi phí

      6. Trình bày biểu mẫu ứng dụng Project Management Templates

NGÀY 3

Module #7:

Quản Lý‎ Chất Lượng

 1. Lịch sử quản l‎ý chất lượng
 2. Triết lý quản lý chất lượng
 3. Các thuật ngữ quản lý chất lượng
 4. Chi phí cho chất lượng
 5. Sigma (3 sigma, 6 sigma)
 6. 7 công cụ kiểm soát chất lượng
 7. 3 quy trình của quản lý chất lượng
 • Lập kế hoạch chất lượng
 • Thực hiện đảm bảo chất lượng

      8. Thực hiện kiểm soát chất lượng

Module #8:

Quản Lý Nguồn Nhân Lực

 1. Các thuật ngữ quản lý nhân sự
 2. 5 bước hình thành và phát triển đội ngũ dự án
 3. 7 nguyên nhân của xung đột
 4. 6 kỹ thuật giải quyết xung đột
 5. Các quyền lực của giám đốc dự án
 6. Các phong cách lãnh đạo
 7. Các thuyết động viên
 8. 4 quy trình của quản lý nhân sự:
 • Kế hoạch nguồn nhân lực
 • Yêu cầu nguồn nhân lực
 • Phát triển nhóm dự án
 • Quản lý nhóm dự án

      9. Trình bày biểu mẫu ứng dụng Project Management Templates

NGÀY 4

Module #9:

Quản L‎ý Truyền Thông và Các Bên Liên Quan Trong Dự Án

 1. 3 bước nhận diện thành viên liên quan đến dự án
 2. Các mô hình trao đổi thông tin
 3. Các phương pháp trao đổi thông tin
 4. Kênh trao đổi thông tin
 5. Ngăn chặn thông tin trong dự án
 6. Các loại báo cáo
 7. 5 quy trình quản l‎ý trao đổi thông tin trong dự án
 • Xác định thành viên liên quan đến dự án
 • Lập kế hoạch trao đổi thông tin
 • Phân phối thông tin
 • Quản l‎ý sự mong đợi các thành viên liên quan
 • Báo cáo thực hiện dự án

      8. Trình bày biểu mẫu ứng dụng Project Management Templates

Module #10:

Quản L‎ý Rủi Ro Dự Án

 1. Các thuật ngữ quản lý rủi ro
 2. Dự kiến giá trị tiền tệ trong phân tích định lượng rủi ro
 3. Dự trữ dự phòng khác với dự trữ quản lý thế nào
 4. 4 chiến lược phản ứng rủi ro tiêu cực
 5. 4 chiến lược phản ứng rủi ro tích cực
 6. 6 quy trình của quản lý rủi ro:
 • Lập kế hoạch quản lý rủi ro
 • Xác định rủi ro
 • Thực hiện phân tích định tính rủi ro
 • Thực hiện phân tích định lượng rủi ro
 • Kế hoạch phản ứng rủi ro
 • Theo dõi và kiểm soát rủi ro

      7. Trình bày biểu mẫu ứng dụng Project Management Templates

NGÀY 5

Module #11:

Quản L‎ý Mua Sắm Trong Dự Án

 1. Các thuật ngữ quản lý mua sắm
 2. Các loại tài liệu mua sắm
 3. Các loại hợp đồng
 4. Đấu thầu trong dự án
 5. Các kỹ thuật đàm phán
 6. 4 quy trình của quản lý mua sắm
 • Kế hoạch mua sắm/đấu thầu
 • Triển khai mua sắm/đấu thầu
 • Quản lý mua sắm/ đấu thầu
 • Kếtthúcmua sắm/ đấu thầu

      7. Trình bày biểu mẫu ứng dụng Project Management Templates

Module #3:

Quản Lý‎ Tích Hợp (Sự Thống Nhất) Trong Dự Án

 1. Các phương pháp chọn dự án.
 2. 6 quy trình của quản lý tích hợp
 • Xây dựng bản tuyên bố chính thức về dự án
 • Xây dựng kế hoạch quản lý dự án
 • Thực thi và quản lý quá tr.nh thực hiện dự án
 • Theo dõi và kiểm soát công việc dự án
 • Kiểm soát tích hơp các thay đổi
 • Kết thúc dự án/giai đoạn dự án

      3. Trình bày biểu mẫu ứng dụng Project Management Templates