Tiếng ViệtTiếng Anh

"Mastering your knowledge from the work"    

Thông báo lịch workshop chuyên đề 4: Marketing Management

Thông báo lịch workshop chuyên đề 4: Marketing Management

Viện Rehmi thông báo đến học viên lịch workshop chuyên đề 4: Marketing Management

NCKH - Ứng dụng kinh nghiệm thực tiễn

NCKH - Ứng dụng kinh nghiệm thực tiễn

Sơ lược Đề án Nghiên cứu khoa học - Ứng dụng kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế

Thông báo triển khai đề án NCKH - Ứng dụng kinh nghiệm thực tiễn

Thông báo triển khai đề án NCKH - Ứng dụng kinh nghiệm thực tiễn

Thông báo triển khai đề án NCKH - Ứng dụng kinh nghiệm thực tiễn

Nội dung chuyên đề thảo luận

Nội dung chuyên đề thảo luận

Gồm có 9 chuyên đề thảo luận trong lĩnh vực kinh tế

Danh sách Hội Đồng Cố Vấn

Danh sách Hội Đồng Cố Vấn

Danh sách Hội Đồng Cố Vấn

Hồ sơ đăng ký tham gia NCKH

Hồ sơ đăng ký tham gia NCKH

Lý lịch khoa học cá nhân thực hiện đề tài, Thuyết minh đề tài Nghiên cứu khoa học

Chứng nhận đề tài NCKH

Chứng nhận đề tài NCKH

Đề án Nghiên cứu khoa học - Ứng dụng kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản trị kinh doanh của Viện được sự hỗ trợ, tư vấn và công nhận bởi Hiệp Hội Quản Trị OXFORD (Anh)